16-11-2015 | Admin

Trong các ngày 14, 15 /11/2015 tại tu viện Quảng Giác ( xã Tân An Hội, huyện Củ Chi)  đã tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm xuyên suốt ba thời nhằm huân tu công đức cầu nguyện quốc thái dân an và cầu siêu cho hương linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của tín đồ Phật tử thập phương và các thai nhi, đồng thời cũng hồi hướng tri ân, báo ân cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, những người có công với tổ quốc qua các thời kỳ chống giặc ngoại sâm xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là một trong những pháp của Tịnh Độ Tông, trong đó tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm phật A Di Đà để tương ưng với bổn nguyện thứ 18 của đức từ phụ A Di Đà: “Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thì tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng Chánh Pháp”.


Trong hai ngày diễn ra đại lễ đã tiếp đón hàng trăm Phật tử gần xa về tham dự, có rất nhiều Phật tử đến từ những nơi xa … do pháp duyên thù thắng với pháp môn Tịnh Độ nên đã không quản ngại đường xá xa xôi để về tham dự Đại lễ.Đại lễ được tổ chức chu đáo, trang trọng, theo đúng nghi lễ Phật giáo. Mọi người tham dự rất xúc động, thành tâm cầu nguyện cho quốc thái, dân an. Phật tử bày tỏ mong  muốn thường xuyên được tham dự các khoá lễ tương tự, giúp cho Phật tử duy trì đời sống tâm linh theo truyền thống Phật Đà.

Đặng Hải