03-05-2020 | Admin

Không chỉ luôn trao dồi đạo hạnh của một người tu sĩ, họ là những người có tấm lòng Bồ Tát luôn chung tay chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh bằng các việc làm thiết thực, ý nghĩa